นางสาวฐรวิณัฐ มิ่งขวัญไกรสุร


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวฐรวิณัฐ มิ่งขวัญไกรสุร
สถานที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 1444 ถนน บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงนางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เกิดวันที่ 14 ธันวาคม 2520 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพ โสด หมายเลขโทรศัพท์ 086-0694283
E-mail : Pimttttt@gmail.com


การศึกษา

ปี 2543 – 2547 ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต


การทำงาน

ปี 2541 – 2548 โรงเรียนสันติสุขวิทยา ถนนเสนานิคม ซอย 1 แขวงลาดพร้าว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ปี 2549 – 2551 โรงเรียนอนุบาลเชาว์ดี ถนนเจริญนคร 26 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปี 2551 – 2553 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ปี 2553 – ปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติมอนเทสซอรีอคาเดมีแบ็งคอก กรุงเทพมหานคร